วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วัดเจ็ดลิน วัดเก่าแก่

วัดเจ็ดลิน ( วัดร้าง ) กลางเมืองเชียงใหม่
                        วัดเจ็ดลิน   ถิ่นนี้   ที่เห็น
                        สวยงามเด่น  เป็นสง่า   และราศรี
                        แต่ก่อนเก้า  นานครัน  เกือบพันปี
                        เคยเป็นที่  กษัตรา  มาสรงน้ำ
                                                            กษัตริย์พระ – เมกุฏ  วิสุทธิวงศ์
                                                            เคยมาสรง       น้ำเจ็ดลิน  ถิ่นแดนนี้
                                                            มีพระประวัติ  กล่าวไว้  ในวัดมี
                                                            พระเจดีย์  ศรีสง่า  น่าชื่นชม
                        มีองค์พระ  ปฏิมา  ล้ำค่ายิ่ง
                        อีกหลายสิ่ง  ที่เห็นชัด  เป็นวัดร้าง
                        มีหนองน้ำ  กว้างใหญ่  ไหลเป็นทาง
                        อยู่ในกลาง  เมืองเชียงใหม่  เชิญไปชม
                                                            ท่านเจ้าคุณ  พระญาณ -  สมโพธิ
                                                            ท่านได้โปรด  เป็นประธาน  จัดงานนี้
                                                            เข้ารุกมูล  ปฏิบัติ  พัฒนาดี
                                                            ให้เป็นที่  งดงาม  นามเจ็ดลิน
                        ขอเชิญชวน  มวลชนชาวพุทธ  รีบรุดสร้าง
                        ให้วัดร้าง  เจ็ดลินนี้  มีราศรี
                        กลับคืนมา  เป็นวัดใหม่  ให้อีกที
                        ขอให้มี  พระสงฆ์อยู่  คู่ล้านนา
                                                            วัดจะดี  มีหลักฐาน   เพราะบ้านสร้าง
                                                            วัดจะร้าง  ทรุดโทรม  เพราะโยมหนี
                                                            วัดจะเจริญ  รุ่งเรือง  เพราะโยมดี
                                                            วัดจะพัฒ – นาดี  เพราะสามัคคีกัน


จาก. พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์

อดีต เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด

๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
แต่งไว้
                       


แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน
        พระเทพวรสิทธาจารย์     ประธานฟื้นฟูวัดเจ็ดลิน    ได้มอบหมายให้   พระมหาวิษณุ  จารุธมโม มาเป็นผู้ปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗  สำนักงานเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต ๒    โดยมี พระอธิการอุทัย  ปุญญสมภโว ปัจจุบันคือ
พระครูบุญยากรวิโรจน์ เจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต ๒ เจ้าอาวาส วัดพันเตา  แต่งตั้งให้ พระมหาวิษณุ  จารุธมโม    ดำรงตำแหน่ง    รักษาการเจ้าอาวาส      ต่อมา  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘  พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
แต่งตั้งให้พระมหาวิษณุ  จารุธมโม เป็นเจ้าอาวาส  มีหน้าที่ดูแลปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดต่อไป

รายนามเจ้าอาวาส ตั้งแต่รูปแรกถึงปัจจุบัน

ที่
ชื่อ
ฉายา
..
รูปที่ ๑
พระเทพวรสิทธาจารย์
สุวณฺณสิริ
๒๕๔๖ รักษาการ
รูปที่ ๒
พระมหาวิษณุ
    จารุธมฺโม
  ๒๕๔๖- ถึงปัจจุบัน


สถิติพระภิกษุ สามเณร ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑

ปี
พระภิกษุ
สามเณร
ศิษย์วัด
๒๕๔๖
๑๑
๒๕๔๗
๒๗
๒๕๔๘
            ๑๘
๒๔
๒๕๔๙
            ๑๗
๒๐
๒๕๕๐
๓๔
๒๕๕๑
            ๑๒
๒๙
๒๕๕๒
            ๑๒
๒๑
๒๕๕๔
            ๑๑
๒๑
๒๕๕๕
            ๑๑
๓๐
กิจกรรมสำคัญในวัดเจ็ดลิน
            พระเทพวรสิทธาจารย์ ประธานดำเนินการฟื้นฟูได้จัดกิจกรรม}ยถาสันตติกรรม ~ ( เข้ากรรม ) ในวันที่ ๑๑ - ๑๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖  ตอนเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตร     ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เถรานุเถระ จำนวน ๑๐๘ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนและพระเถรานุเถระที่ประจำอยู่ ณ วัดเจ็ดลินในอดีต   และในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งกับวันมาฆบูชา ได้จัดพิธีมาฆะปุณณมีบูชา ตอนเช้ามีการทำบุญใส่บาตร ตอนเย็นมีการแสดงพระเทศนา เวียนเทียนและทำวัตรสวดมนต์เย็นเจริญเมตตาภาวนาตามลำดับ  ต่อมา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ วันแม่แห่งชาติ จัดการฟังเทศน์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เราเรียกกันว่า รถด่วนขบวนพิเศษ มีประชาชนเข้าร่วมฟังเทศน์ประมาณ ๒,๐๐๐ รูป / คน ณ ที่วัดแห่งนี้ด้วย และในวันสงกรานต์ ๑๐ - ๑๕ เมษายน ๒๕๔๖ ทางคณะกรรมการฟื้นฟูได้จัดประเพณีก่อเจดีย์ทรายใหญ่สุดเรียกว่า (  เจดีย์ทรายสุดส๊าว ) และได้จัดติดต่อกันมาทุกๆปีจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ก็นำทรายมาก่อสร้างศาสนวัตถุและปรับพื้นที่วัดให้น่าอยู่ต่อไป และทุกวันพระ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางวัดจัดให้มีการเทศน์ เวียนเทียน ทำวัตรเย็น เจริญภาวนา ตลอดปี ทั้งเข้าพรรษาและออกพรรษา มิได้ขาด นอกจากนั้นเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ได้จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง มีการเทศน์ธรรมมหาชาติย่อ ๑๓ กัณฑ์ จบภายใน ๒ ชั่วโมง โดยได้นิมนต์พระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงในด้านการเทศน์ มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา แก่พุทธศาสนิกชน มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังธรรมประมาณ ๙๐ ๑๕๐ คน
พระเจ้าตันใจ๋ ( หลวงพ่อทันใจ ) วัดเจ็ดลิน
        พระเจ้าตันใจ๋องค์นี้ สร้างขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ พ.. ๒๕๔๖ หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๑ เมตร  ๓๐ เซ็นติเมตร
โดยมี คุณพ่อเฉลิม คุณแม่สุคนธ์ อาจารย์ดร.ดารารัตน์ ทองขาว
อาจารย์สมชาย  อวเกียรติ พร้อมคณะสร้างถวาย
            สรุป จากข้อมูลเอกสารดังกล่าวข้างต้น วัดเจ็ดลินเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่วัดหนึ่งของเชียงใหม่ สร้างขึ้นอย่างน้อย ประมาณ ๔๗๐ ปีมาแล้ว เป็นวัดที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษกของกษัตริย์เชียงใหม่ ในบริเวณวัด มีพระเจดีย์ และพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ๑ องค์   หลังพระเจดีย์มีหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์น้ำนานาชนิดๆ เช่นปลาดุกรัสเซีย นกอีล้ำ นกกวัก เต่า  ที่หาดูได้ยาก  ฉะนั้นวัดนี้ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า } วัดหนองจลิน ~  ต่อมาเมื่อมี ๒๕๔๖  พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานฟื้นฟูวัดหนองจลิน จึงได้เปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตามในใบโฉนด ชื่อ } วัดเจ็ดลิน ~
************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น